Miljövård

Vårt miljöarbete pågår ständigt, inom varje verksamhetsgren och på varje nivå.

Lantbruket

Inom lantbruket pågår miljöarbetet genom att optimera insatserna, t.ex att via markkarteringar optimera gödningen, att minska antalet överfarter genom kombisådd och plöjningsfri odling. 

Vi har renoverat 100 ha igenväxta betesmarker som idag betas av köttdjur. Dessutom planterar vi avsatta remsor och blomfält, inte bara för skönhets skull utan också för att gynna våra pollinerande insekter.

Skogsbruket

Inom skogsbruket har vi förberett oss för att bli miljöcertifierade. Vi använder oss av en sk grön skogsbruksplan. Vid val av trädslag väljer vi idag i allt högre grad löv, vi hugger fram ekar, vi avsätter områden med höga naturvärden och vi försöker ta hänsyn till allmänheten, det vilda och det estetiska. De senaste åren har vi huggit fram ekar, röjt och rensat kring ödetomter samt i åkerholmar och längs med åkerkanter. För att öka mångfalden ytterligare så planteras på prov alternativa trädslag såsom lärk, balsampoppel, hybridasp, bok och al.

Energi

Ännu ett bevis på vårt miljötänk är det uttalade målet att bli självförsörjande på uppvärmning, el och drivmedel. Uppvärmning av bostadshusen sker idag med fliseldning från egen skog eller med träpellets. Vi är självförsörjande på el via vårt vattenkraftverk Boda Kvarn samt solceller. Kvar att lösa är då självförsörjningen av drivmedel!

Våtmarker

Sedan 1996 har vi anlagt, grävt eller dämt ca 50 ha, till glädje och nytta för fågellivet, andra vilda djur och insekter, samt till nytta för kväve och fosfor bindningen.

Park

Sedan några år håller vi på att etablera en ny parkmiljö innehållande träd, buskar, blomsterängar etc till gagn för våra pollinerande insekter och allas ögonfröjd.

Solrosor

Två års solrosor för självplock vid Djulö har bidragit med ca 50.000 till Barncancerfonden